top of page
Search
  • Writer's pictureIrit Honora Stark

מחווה לג׳אניס ג׳ופלין

אני נשבעת שראיתי אותה מחייכת מלמעלה... כשנוי אמגר תלמידתי הנהדרת הביאה בביצוע לפנים בשבילה ובשביל בובי מקגי.

וכאן למטה אני קצת דמעתי מהתרגשות - מלראות איך דברים מתגבשים ומקבלים את צורתם הנכונה.

ואיך הידע שרכשתי בעמל ולימדתי באהבה עובר הלאה למישהו (מישהי!), הופך להיות הדרך שלו/ה והופך להיות הכלי באמצעותו הוא (היא) מבטא/ת בשלמות את עצמו/ה.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page